Ujęte w czesnym

 Zajęcia przedszkolne ujęte w czesnym:

* religia język angielski
Angielski w naszym przedszkolu, prowadzi Pan Eric który pochodzi z  Nigerii i jest native speakerem. Nauka języka angielskiego w naszym przedszkolu dostosowana jest do możliwości oraz zainteresowań Dzieci. Zajęcia prowadzone są w formie gier i zabaw dydaktycznych, które aktywizują i uczą Nasze przedszkolaki. Pan Eric na zajęciach mówi wyłącznie w języku angielskim, dzięki czemu Dzieci uczą się szybko i  efektywnie.• język hiszpański
 Zajęcia prowadzone są w formie zabawy z wykorzystaniem atrakcyjnych dla Dzieci materiałów edukacyjnych. Zajęcia z języka hiszpańskiego odbywają się w małych grupach, jest to o wiele bardziej efektowne ponieważ lektor ma możliwość zapytania oraz wysłuchania każdego Dziecka. Treści edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb i wieku dzieci.
* szachy
W naszym przedszkolu w ramach oferty prowadzone są zajęcia z szachów. Zajęcia prowadzi Pan Gerard.Szachy, to wspaniała gra rozwijająca umysł dziecka, która uczy logicznego i przestrzennego myślenia oraz sportowego współzawodnictwa. Zajęcia są nie tylko nauką, ale również wspaniałą intelektualną zabawą.


• gimnastyka ogólnorozwojowa:
Na zajęciach z gimnastyki ogólnorozwojowej dzieci:
- kształtują percepcję i schemat ciała,
- kształtują koordynację ruchową i świadomość przestrzeni,
- kształtują umiejętność współdziałania w grupie,
- rozwijają równowagę ciała,
- kształtują zwinność i precyzję ruchu,
- ćwiczą mięśnie brzucha i stóp, celność.

• Zajęcia rytmiczno-ruchowe:

Zajęcia muzyczne - rytmikę w naszym Przedszkolu prowadzi Pani Kinga. Na zajęciach dzieci poznają możliwości swojego ciała, ćwiczą pamięć ruchową oraz uczą się koordynacji i pewności siebie!

 logopedia
Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
- usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
- kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
- rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy)
- wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
- rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
- rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
- uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
- kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.
„Kredkami do Nieba”
są to zajęcia plastyczne inspirowane niedzielną Ewangelią. Przedszkolaki na zajęciach rozważają na poziomie dziecięcych doświadczeń i wyobraźni Ewangelię z nadchodzącej niedzieli. Tworzymy potem prace plastyczne, które sprawiają, że treść wchodzi głębiej w dziecięce myśli i serca, dzięki temu staje się bliższa w czasie niedzielnej Mszy Świętej.

Nauka savoir-vivre
„Savoir-vivre – dobre maniery” to program wychowawczy z zakresu edukacji kulturalnospołecznej, poświęcony zasadom savoir vivre w różnych sytuacjach. Program ma na celu naukę dobrych manier, ogłady towarzyskiej, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w stosunku do wychowawców i członków rodziny.Program zakłada zapoznanie dzieci z zasadami savoir-vivre’u, których stosowanie jest wyrazem szacunku względem innych osób i świadczy o kulturze osobistej człowieka. Wdrażanie dzieci w przestrzeganie dobrych manier jest bez wątpienia pożyteczne i może ułatwić, a nawet zapewnić, naszym dzieciom lepszy start w tak bardzo skomplikowanym dzisiaj, świecie kontaktów interpersonalnych."Przestrzeganie dobrych manier dowodzi szacunku dla innych i czyni świat przyjemniejszym miejscem do życia."W związku z tym zasadne jest zapoznanie dziecka, już w wieku przedszkolnym, z podstawowymi zasadami kulturalnego i bezkonfliktowego współżycia... To niewątpliwie pomoże mu w zinternalizowaniu społecznie aprobowanych zachowań, eliminacji egocentryzmu i przyczyni się do szybszego rozwoju społecznego dziecka. Środowisko bowiem, zgodnie z tak popularną obecnie koncepcją rozwoju L.S. Wygotskiego, jest podstawą zdobywania wiedzy o otaczającej dziecko rzeczywistości. Chodzi tu zarówno o środowisko edukacyjne, jak i, a nawet przede wszystkim, rodzinne. Dlatego zakłada się również wdrożenie w realizację programu rodziców wychowanków przedszkola, by efektywniej pomóc dzieciom w zdobyciu tak im potrzebnych umiejętności. Dzięki temu dzieci będą poddawane wychowawczym stymulacjom w przedszkolu i w środowisku rodzinnym, co przyczyni się do osiągania przez nie sukcesów w domu jak i poza nim.
• stała opieka psychologa,

• ekologia

Z tej okazji wspólnie z Dziećmi odczytaliśmy Deklarację Odpowiedzialnego Przedszkolaka, a Dzieci na kartkach „Podpisujesz się”, na których narysowały samych siebie, złożyły podpis poparcia pod przekazem edukacyjnym!

Dzieci z naszego przedszkola są obecne i zaangażowane w realizację zadań edukacyjnych w ramach projektu „Działaj z impetem!”. Już 11 maja będziemy mogli włączyć się i świętować 15-lecie jednego z flagowych działań, które niezmiennie wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego „Dzień bez śmiecenia”!

Dzieci nie mają jeszcze wykształconych stereotypów dlatego stosując odpowiednie metody i formy pracy można skutecznie i efektywnie kształcić ich postawę zgodną z etyką ekologiczną. Na kształtowanie postaw wpływa wiele czynników, takich jak rodzina,  proces nauczania i wychowania , środki masowego przekazu oraz grupa rówieśnicza. Edukacja ekologiczna to konkretne działanie w środowisku i dla środowiska. To stwarzanie dzieciom takich sytuacji, aby samodzielnie dochodziły do określonych praw i zasad ,aby same umiały wyciągać odpowiednie wnioski. Cykl edukacji ekologicznej w przedszkolu można podzielić na trzy bloki – obserwacje, dobre uczynki oraz wycieczki.
Przykładem dobrych uczynków dla przyrody  może być udział przedszkolaków w akcji segregacji odpadów, w akcji zbierania nakrętek po butelkach oraz zbierania makulatury.  Dzieci uczą się i uczulają dorosłych na konieczność dbania o środowisko. Chodzi o to, żeby uzmysłowić przedszkolakom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze spokojne życie.

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia „ekologia”, „edukacja ekologiczna” i „ochrona środowiska”. Człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma moralnego prawa do niszczenia przyrody, jest przecież jej częścią. Edukacje ekologiczną należy rozpocząć już od najmłodszych lat. Dzieci mogą być pełnoprawnymi partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska. Są one bowiem lepszymi obserwatorami wszystkiego co się wokół nich dzieje.

przedszkolu jest wiele okazji do kształtowania u dzieci wrażliwości ekologicznej. Obejmuje ona zaznajomienie dzieci ze światem roślin i zwierząt, z przyrodą nieożywioną, a także uczenie ich dostrzegania i przeżywania piękna oraz potrzeby obcowania z nim. Geniuszem piękna w sensie jego tworzenia jest przyroda.

• zajęcia poznawcze naszego globu, różnic kulturowych, kulinarnych i przyrodniczych.• zajęcia sensoryczno-motoryczne
forma "naukowej zabawy", w której Dzieci kreują zajęcia z prowadzącym. Dzieci pokonują tory przeszkód, badają otoczenie dotykiem, uczą się planowania ruchów, koordynacji, utrzymywania równowagi, panowania nad własnym ciałem. Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć usprawniają pracę systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju różnych umiejętności, jazdy na rowerze, gry w piłkę, ale także pisania, czytania, liczenia itd. Podczas zajęć wykorzystywane są m.in.: masy i pianki sensoryczne, hiperbloki, piłki, woreczki, chusta, deskorolki, krążki, materace.

* bajkoterapia
Baśń to elementarz, z którego dziecko uczy się czytać we własnym umyśle, elementarz napisany w języku obrazów. Jest to jedyny język, dzięki któremu możemy zrozumieć siebie i innych, zanim dojrzejemy intelektualnie.
/ Bruno Bettelheim

 Bajkoterapia – potocznie nazywana „terapią przez bajki”. Jest ona częścią biblioterapii i może mieć charakter profilaktyczny lub terapeutyczny.

Baśnie czy bajki są uznawane jako literatura pocieszenia, ponieważ pomagają lepiej zrozumieć otaczający świat i jego realia. Można je z łatwością można wykorzystać w terapii pedagogicznej, która jest oddziaływaniem za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dziecka.

Bajki terapeutyczne można podzielić na:

Bajki relaksacyjne - oparte są na wizualizacji i oddziałują na zmysły: wzroku, słuchu, smaku i węchu. Ich celem jest odprężenie i wyciszenie poprzez wywołanie określonego stanu emocjonalnego.

Bajki psychoedukacyjne - mają za zadanie zmienić zachowanie dziecka poprzez wskazanie mu innej możliwości reagowania w danej sytuacji, ale nie umoralnianie. Zawierają tzw. ukryte komunikaty, czyli uniwersalne prawdy, które pomagają w akceptacji rzeczywistości.

Bajki psychoterapeutyczne - koncentrują się na emocjach, a nie na zachowaniu dziecka, jak bajki psychoedukacyjne. Ich celem jest obniżenie lęku związanego z trudnymi dla dziecka przeżyciami, np. rozwód rodziców, śmierć kogoś bliskiego. Zadaniem tych bajek jest zastępcze zaspokojenie potrzeb dziecka, jego dowartościowanie, danie wsparcia poprzez zrozumienie i akceptację. (Maria Molicka)

Bajki umożliwiają:

–        obserwację połączenia świata realnego ze światem fikcyjnym, przedstawione są ideały, dobro zwycięża nad złem, dziecko może identyfikować się z bohaterem i razem z nim przejść kolejne etapy, aby przezwyciężyć lęk, problem lub podobną sytuację,

–        odnalezienie przez dziecko podobnych marzeń do swoich, rozwiązań trudnej dla siebie sytuacji, odczuwanie pocieszenia i zdobycie nadziei, że poradzi sobie ze swoim problemem (często niedookreślonym, nieuświadomionym w pełni),

–        poznanie różnych emocji, odkrywanie, że nie tylko one odczuwa radość, zadowolenie, ale także strach, złość, zazdrość itp.,

–        rozwój wiedzy o otaczającym świecie, o sobie i innych ludziach, tradycjach własnego narodu oraz innych kultur,

–        rozwój osobowości, kompensację wszelakich niedostatków w zaspokojeniu potrzeb, „uzyskanie” pomocy w utrzymaniu równowagi emocjonalnej,

–        zrozumienie różnych emocji oraz zdobycie umiejętności rozpoznania i zwerbalizowania swoich lęków i niepokojów.

 Bajki pomagają także dorosłym – przede wszystkim w przekazaniu pewnych informacji, rozpoczęciu trudnej, delikatnej rozmowy. Dzięki konkretnym bajkom maja oni wyznaczony tor i poszczególne etapy, jakie należy uwzględnić podczas dialogu z dzieckiem na kłopotliwe tematy dla dzieci, ale także ich opiekunów.                                                                                                                                                   

Planowana tematyka:

–        inny - to znaczy ciekawy, wyjątkowy,

–        ważne słowa „proszę, dziękuję, przepraszam”,

–        oswojenie lęku przed ciemnością,

–        oswojenie z nową sytuacją,

–        każdemu może coś się nie udać,

–        zasady są potrzebne wszystkim,

–        miło mieć przyjaciela,

–        funkcjonowanie w grupie,

–        dbanie o porządek,

–        troszczymy się o innych,

–        opiekujemy się zwierzętami,

–        dzielimy się zabawkami,

–        nasze marzenia.

Ogólne cele zajęć:

–        adaptacja w grupie, w przedszkolu,

–        niwelowanie lęków różnego rodzaju,

–        pomoc w ciągłej integracji, współpracy grupy, wzbudzenie poczucia bycia nieodłączną częścią grupy,

–        zapoznanie/przypominanie zasad panujących w grupie społecznej,

–        znalezienie rozwiązywań trudnych sytuacji – samodzielne lub z pomocą drugiej osoby,

–        inspiracja do chęci szukania własnych rozwiązań, ale także zachęcenie do proszenia o pomoc, o radę innych,

–        wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego,

-    swobodne wyrażanie swoich emocji,

–        wzbudzenie/rozwijanie empatycznego stosunku do uczuć innych osób.


• Psychorozwijanki
to zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalne Dzieci. Na zajęciach uczymy się rozróżniać i nazywać emocje w formie zabaw plastycznych z wykorzystaniem pomocy edukacyjnych np. „zegara emocji”. Sprawdzamy jak wyglądają Nasze twarze gdy wyrażamy radość, smutek lub zaskoczenie. Ćwiczymy wyrażanie naszych uczuć w formie zabaw dramowych, krótkich scenek sytuacyjnych. Wspólnie staramy się znaleźć rozwiązania dla różnych pojawiających się w życiu przedszkolaka sytuacji społecznych. Dodatkowo ćwiczymy różne techniki relaksacji, np. stosując masażyki dziecięce lub zabawne ćwiczenia oddechowe i rozluźniając napięte partie ciała.

Każda grupa przedszkolna odbywa zajęcia w salach poświęconych innemu kontynentowi, w ramach swojej edukacji w naszym przedszkolu odwiedzi wirtualnie i zapozna się z kulturą, kuchnią, fauną, florą i ukształtowaniem wszystkich kontynentów.