Ujęte w czesnym

 Zajęcia przedszkolne ujęte w czesnym:

 język angielski


• język hiszpański
Zabawa jest jedyną rzeczą, którą Dzieci traktują naprawdę poważnie. Zajęcia z języka hiszpańskiego odbywają się w formie zabawy... z wykorzystaniem atrakcyjnych materiałów edukacyjnych takich jak: flashcards, figury 3D, gry planszowe, instrumenty oraz pacynki. Wspólnie śpiewamy i gramy na ukulele. Wierzę, że dzięki takiej formule zajęć wytwarza się naturalna potrzeba komunikacyjna, która wspomaga naukę języka oraz przyczynia się do braku bariery językowej w przyszłości.

• gimnastyka korekcyjna
Na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej dzieci:
- kształtują percepcję i schemat ciała,
- kształtują koordynację ruchową i świadomość przestrzeni,
- kształtują umiejętność współdziałania w grupie,
- rozwijają równowagę ciała,
- kształtują zwinność i precyzję ruchu,
- ćwiczą mięśnie brzucha i stóp, celność.


• Zajęcia rytmiczno-ruchowe:

zajęcia muzyczne, których głównym celem jest wprowadzanie dzieci w świat muzyki. Opierają się na 5 podstawowych formach aktywności muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym: śpiewie, słuchaniu muzyki, grze na instrumentach, ruchu przy muzyce oraz tworzeniu muzyki. Poprzez rozwijanie poczucia rytmu, kształcenie słuchu, naturalne poruszanie się do muzyki i samodzielną grę na instrumentach orffowskich przedszkolaki aktywnie uczą się poprzez zabawę.

* gordonki 

zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych, podczas których wspólnie śpiewamy, rytmizujemy i poznajemy dźwięki. Dziecko równolegle do nauki mowy poznaje świat muzyki. Umuzykalnianie metodą Gordona we wczesnym okresie życia dziecka wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki, ułatwia tworzenie oraz improwizowanie, stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolności komunikowania. Zajęcia oparte są na audiacji, czyli procesie myślenia muzycznego i ,,dopowiadania w myślach'' fraz i dźwięków.

 logopedia
Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
- usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
- kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
- rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy)
- wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
- rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
- rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
- uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
- kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.

„Kredkami do Nieba”
są to zajęcia plastyczne inspirowane niedzielną Ewangelią. Przedszkolaki na zajęciach rozważają na poziomie dziecięcych doświadczeń i wyobraźni Ewangelię z nadchodzącej niedzieli. Tworzymy potem prace plastyczne, które sprawiają, że treść wchodzi głębiej w dziecięce myśli i serca, dzięki temu staje się bliższa w czasie niedzielnej Mszy Świętej.

Katecheza Dobrego Pasterza
ma za cel prowadzenie do relacji z Bogiem, a nie jedynie przekazywanie wiedzy o Nim. Dziecko jest "istotą duchową" otwartą na Boga. Poprzez obrazowe przedstawienie Słowa Bożego i znaków liturgicznych samo odkrywa nadprzyrodzoną rzeczywistość Boga i szuka z Nim kontaktu. Dzieci rozważają Słowo Boże i pracują ze specjalnie przygotowanymi, oddziałującymi na zmysły materiałami. Bardzo ważny jest element ciszy.

Nauka savoir-vivre
„Savoir-vivre – dobre maniery” to program wychowawczy z zakresu edukacji kulturalnospołecznej, poświęcony zasadom savoir vivre w różnych sytuacjach. Program ma na celu naukę dobrych manier, ogłady towarzyskiej, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w stosunku do wychowawców i członków rodziny.Program zakłada zapoznanie dzieci z zasadami savoir-vivre’u, których stosowanie jest wyrazem szacunku względem innych osób i świadczy o kulturze osobistej człowieka. Wdrażanie dzieci w przestrzeganie dobrych manier jest bez wątpienia pożyteczne i może ułatwić, a nawet zapewnić, naszym dzieciom lepszy start w tak bardzo skomplikowanym dzisiaj, świecie kontaktów interpersonalnych."Przestrzeganie dobrych manier dowodzi szacunku dla innych i czyni świat przyjemniejszym miejscem do życia."W związku z tym zasadne jest zapoznanie dziecka, już w wieku przedszkolnym, z podstawowymi zasadami kulturalnego i bezkonfliktowego współżycia... To niewątpliwie pomoże mu w zinternalizowaniu społecznie aprobowanych zachowań, eliminacji egocentryzmu i przyczyni się do szybszego rozwoju społecznego dziecka. Środowisko bowiem, zgodnie z tak popularną obecnie koncepcją rozwoju L.S. Wygotskiego, jest podstawą zdobywania wiedzy o otaczającej dziecko rzeczywistości. Chodzi tu zarówno o środowisko edukacyjne, jak i, a nawet przede wszystkim, rodzinne. Dlatego zakłada się również wdrożenie w realizację programu rodziców wychowanków przedszkola, by efektywniej pomóc dzieciom w zdobyciu tak im potrzebnych umiejętności. Dzięki temu dzieci będą poddawane wychowawczym stymulacjom w przedszkolu i w środowisku rodzinnym, co przyczyni się do osiągania przez nie sukcesów w domu jak i poza nim.

• stała opieka psychologa,

• ekologia,

• szachy,

• zajęcia poznawcze naszego globu, różnic kulturowych, kulinarnych i przyrodniczych.

• zajęcia sensoryczno-motoryczne
forma "naukowej zabawy", w której Dzieci kreują zajęcia z prowadzącym. Dzieci pokonują tory przeszkód, badają otoczenie dotykiem, uczą się planowania ruchów, koordynacji, utrzymywania równowagi, panowania nad własnym ciałem. Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć usprawniają pracę systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju różnych umiejętności, jazdy na rowerze, gry w piłkę, ale także pisania, czytania, liczenia itd. Podczas zajęć wykorzystywane są m.in.: masy i pianki sensoryczne, hiperbloki, piłki, woreczki, chusta, deskorolki, krążki, materace.

• Psychorozwijanki
to zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalne Dzieci. Na zajęciach uczymy się rozróżniać i nazywać emocje w formie zabaw plastycznych z wykorzystaniem pomocy edukacyjnych np. „zegara emocji”. Sprawdzamy jak wyglądają Nasze twarze gdy wyrażamy radość, smutek lub zaskoczenie. Ćwiczymy wyrażanie naszych uczuć w formie zabaw dramowych, krótkich scenek sytuacyjnych. Wspólnie staramy się znaleźć rozwiązania dla różnych pojawiających się w życiu przedszkolaka sytuacji społecznych. Dodatkowo ćwiczymy różne techniki relaksacji, np. stosując masażyki dziecięce lub zabawne ćwiczenia oddechowe i rozluźniając napięte partie ciała.

Każda grupa przedszkolna odbywa zajęcia w salach poświęconych innemu kontynentowi, w ramach swojej edukacji w naszym przedszkolu odwiedzi wirtualnie i zapozna się z kulturą, kuchnią, fauną, florą i ukształtowaniem wszystkich kontynentów.