Fundamentalne Idee Pijarskich Placówek Edukacyjnych

Misji szkoły pijarskiej , w którą wpisuje się również przedszkole jako etap do przygotowania dalszej edukacji dziecka, przyświecają idee, które odwzorowane w praktyce składają się na wizerunek pijarskiej placówki oświatowej. Są one następujące:


1. Ewangelia jako forma podstawowa – rzuca na działania dydaktyczne blask prawdy, przyczyniając się przez to do kształtowania w uczniach chrześcijańskiej wizji świata. Wysiłki wychowawcze, zmierzające do wyrobienia w wychowanku odpowiednich postaw wobec siebie, wobec ludzi i świata, podejmowane są w świetle Ewangelii, wedle wzoru, jaki pozostawił Chrystus.


2. Chrześcijańska wizja człowieka – czyli prawda o tym, że człowiek jest dzieckiem Bożym, zdolnym do samodzielnego rozwijania swojej osoby. Przyjęcie antropologii chrześcijańskiej pozwala na pełne i wyczerpujące uchwycenie sensu egzystencji człowieka.


3. Zasada integralnego nauczania i wychowania – Placówki pijarskie dążą do wypracowania w wychowanku wewnętrznej spójności, czyli niezbędnej dla ludzkiej i chrześcijańskiej dojrzałości syntezy wiary, kultury i życia.


4. Troska o wychowanie religijne z poszanowaniem wolności – przedszkole pijarskie wprowadza dzieci w poznanie prawd wiary i zasad moralności chrześcijańskiej, wdraża ich do modlitwy i do życia sakramentalnego.


5. Dbałość o wysoki poziom kształcenia – cechą charakterystyczną pedagogiki pijarskiej jest prostota, użyteczność i skuteczność metod nauczania.


6. Rozumienie szkoły, przedszkola jako wspólnoty – placówka pijarska jest nie tylko miejscem edukacji i wychowania. Jest także miejscem kształtowania więzi międzyosobowych. Uczenie szacunku, tolerancji, współżycia, poszanowania odrębności drugiego człowieka - zawsze w prawdzie - to istotne zadania.


7. Współpraca z rodziną – rodzice są pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci. Oznacza to, że przedszkole pijarskie nie może właściwie wypełnić swej funkcji, jeśli rodzice nie prowadzą aktywnej współpracy z przedszkolem, a przedszkole – z rodzicami.


8. Bezpieczeństwo dzieci – szkoła/przedszkole pijarskie stawia sobie za cel zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, tak by wzrastało ono w harmonii z otoczeniem, w jedności, w atmosferze przyjaźni i wzajemnego zrozumienia.


POBIERZ:

STATUT-PRZEDSZKOLA.pdf

STATUT-ZKOBKA.pdf

Koncepcja pracy przedszkola